Loading ....
Przedszkole nr 10 w Szczecinie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 10 w Szczecinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin
tel: 91 487-14-35
e-mail: pp10@miasto.szczecin.pl
strona: http://www.pp10.szczecin.pl/
Obowiązki rodziców (Statut Przedszkola Publicznego Nr 10)
 
§ 42. 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;
4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;
7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;
8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
9) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;
10) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);
11) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
12)przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka -to też? w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;
13) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;
14) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;
15) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;
16) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
17) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;
18) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.
 
Prawa rodziców (Statut Przedszkola Publicznego Nr 10)
 
§ 43.1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania  w przedszkolu;
5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;
6) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności
ze statutem przedszkola, regulaminem rady rodziców i innymi dokumentami mającymi wpływ  na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;
7) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;
8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;
9) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;
10) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
11) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu                                     i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;
12) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;
13) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;
14) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.
 
3. Rodzice mają obowiązek:
1)    wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
2)    wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
3)    angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu;
4)    osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
5)    zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.
Pokaż informacje o artykule